දර්ශනා ශම්මි විජේතිලක - Darshana Shammi Wijethilaka

අසනග වැසි - Asanaga Wesi

අසනග වැසි - Asanaga Wesi

2018 ස්වර්ණ පුස්තක අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ වූ නවකතාව.....

Rs.476 Rs.595

ගිරග සසල විය - Giraga Sasala Wiya

ගිරග සසල විය - Giraga Sasala Wiya

2011 ස්වර්ණ පුස්තක  සම්මාන අවසන් වටයට  නිර්දේශ වූ  නවකතාව. කිසිදු  අරම..

Rs.315 Rs.350

දෙවත - Dewatha

දෙවත - Dewatha

මට මේවා උහුලන්න බැහැ නෝනෙ...  තමන් පියෙක් වුණ දවසට තේරේවි දරු දුක. කොහොමත් දරුවන්ට දෙමාපිය දුකක..

Rs.405 Rs.450

මන්දාරම් උයන - Mandaram Uyana

මන්දාරම් උයන - Mandaram Uyana

දුල්කිත් කළුවර වදුල  සහිත නුග ගස යට ඇති  පොකුණ  දෙස  නිසොල්මන්ව  බලා සිටින්..

Rs.320 Rs.400

වනස්පතිනිය - Wanaspathiniya

වනස්පතිනිය - Wanaspathiniya

පිළිල සැදී මිය යන්නට ආසන්නව තිබූ මීඅඹ ගස පුරා සරුවට දලු දමා ඇත. පිළිල කප්පවා අළු හුනු ඇතිල්ලීමෙන් වි..

Rs.360 Rs.450

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)