චින්තා සුභාෂිණී රණසිංහ - Chintha Subhashini Ranasinghe

අමාවක - Amawaka

අමාවක - Amawaka

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilight නවකතාවේ දෙවන කොටස New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.464 Rs.580

ඔත්තුකාරි - Oththukari

ඔත්තුකාරි - Oththukari

සිහින්, උස්, වන  සතෙකුගේ සුඛනම්‍ය  සුන්දරත්වය සමඟ අප  ගුප්ත ලෙස දෝලනය වන මැජික්මය දිශ..

Rs.320 Rs.400

ඔබ නැති මා - Oba Nethi Ma

ඔබ නැති මා - Oba Nethi Ma

Jojo Moyes විසින් රචිත After You කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.664 Rs.830

ඔබ ළඟ මා - Oba Langa Ma

ඔබ ළඟ මා - Oba Langa Ma

Jojo Moyes  විසින් රචිත  Me Before You  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.   ඔහුගේ දෑස..

Rs.704 Rs.880

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය..

Rs.264 Rs.330

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ II - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga II

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ II - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga II

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.... ..

Rs.280 Rs.350

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ III - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga III

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ III - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga III

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.... ..

Rs.384 Rs.480

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)