චින්තා සුභාෂිණී රණසිංහ - Chintha Subhashini Ranasinghe

අමාවක - Amawaka

අමාවක - Amawaka

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilight නවකතාවේ දෙවන කොටස New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,424.00 Rs.1,780.00

ඔත්තුකාරි - Oththukari

ඔත්තුකාරි - Oththukari

සිහින්, උස්, වන  සතෙකුගේ සුඛනම්‍ය  සුන්දරත්වය සමඟ අප  ගුප්ත ලෙස දෝලනය වන මැජික්මය දිශ..

Rs.320.00 Rs.400.00

ඔබ නැති මා - Oba Nethi Ma

ඔබ නැති මා - Oba Nethi Ma

Jojo Moyes විසින් රචිත After You කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.704.00 Rs.880.00

ඔබ ළඟ මා - Oba Langa Ma

ඔබ ළඟ මා - Oba Langa Ma

Jojo Moyes  විසින් රචිත  Me Before You  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.   ඔහුගේ දෑස..

Rs.1,400.00 Rs.1,750.00

ගොම්මන් කළුවර - Gomman Kaluwara

ගොම්මන් කළුවර - Gomman Kaluwara

Stephenie Meyer  විසින් රචිත  Twilight  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  Chin..

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

මිලින හිරු - Milina Hiru

මිලින හිරු - Milina Hiru

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilighe Eclipse කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chintha Subhashini Ra..

Rs.1,296.00 Rs.1,620.00

රෝස වලාකුළු - Rosa Walakulu

රෝස වලාකුළු - Rosa Walakulu

Charles Tritten විසින් රචිත Heidi Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.280.00 Rs.350.00

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය..

Rs.264.00 Rs.330.00

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ II - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga II

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ II - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga II

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.... ..

Rs.280.00 Rs.350.00

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ III - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga III

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ III - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga III

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.... ..

Rs.384.00 Rs.480.00

හිමිදිරි උදාව - Himidiri Udawa

හිමිදිරි උදාව - Himidiri Udawa

Stephenie Meyer විසින් රචිත The Twilight Breaking Dawn කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chintha Sub..

Rs.504.00 Rs.630.00

හිමිදිරි උදාව II - Himidiri Udawa II

හිමිදිරි උදාව II - Himidiri Udawa II

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilight Eclipse කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chintha Subhashini Ranasin..

Rs.544.00 Rs.680.00

හෙයිඩිගේ දරුවෝ - Heidige Daruwo

හෙයිඩිගේ දරුවෝ - Heidige Daruwo

Charles Tritten විසින් රචිත Heidi's Children කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.504.00 Rs.630.00

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)