ලසිත රවීන් උමගිලිය - Lasitha Raveen Umagiliya

අකල් මරණය - Akal Maranaya

අකල් මරණය - Akal Maranaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ  Dubious Bridegroom කෘතියේ සිං..

Rs.495.00 Rs.550.00

අද්භූත මනමාලි - Adbhutha Manamali

අද්භූත මනමාලි - Adbhutha Manamali

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත A Perry Mason Mystery - The Case of the Curious Bridge කෘතියේ ..

Rs.891.00 Rs.990.00

අවසන් අමතුම - Awasan Amathuma

අවසන් අමතුම - Awasan Amathuma

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත කෘතියේ The Case of the Sulky Girl සිංහල පරිවර්තනය. Lasith..

Rs.855.00 Rs.950.00

ඉව - Iva

ඉව - Iva

Lasitha Raveen Umagiliya - ලසිත රවීන් උමගිලිය..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

එනු මිස යනු බැහැ - Enu Misa Yanu Baha

එනු මිස යනු බැහැ - Enu Misa Yanu Baha

Lasitha Raveen Umagiliya - ලසිත රවීන් උමගිලිය..

Rs.855.00 Rs.950.00

කඳුකර නිවසේ අබිරහස් ඝාතනය - Kandukara Niwase Abirahas Ghathanaya

කඳුකර නිවසේ අබිරහස් ඝාතනය - Kandukara Niwase Abirahas Ghathanaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ  The Case of the Perjured Parrot කෘතියේ ..

Rs.495.00 Rs.550.00

කර්මක්ෂය - Karmakshaya
දියමන්ති කොල්ලය - Diyamanthi Kollaya

දියමන්ති කොල්ලය - Diyamanthi Kollaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ The Case of the Terrified Typist කෘතියේ සිංහල..

Rs.765.00 Rs.850.00

නැව්තොටේ ඝාතනය - Nawthote Ghathanaya

නැව්තොටේ ඝාතනය - Nawthote Ghathanaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ The Case of the Stuttering Bishop ක..

Rs.585.00 Rs.650.00

බංගලාවෙන් බිල්ලක් - Bangalawen Billak

බංගලාවෙන් බිල්ලක් - Bangalawen Billak

Lasitha Raveen Umagiliya - ලසිත රවීන් උමගිලිය..

Rs.1,260.00 Rs.1,400.00

බියකරු අනංගයා - Biyakaru Anangaya

බියකරු අනංගයා - Biyakaru Anangaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ The Case of the Careless Cupid කෘති..

Rs.585.00 Rs.650.00

මරු කැඳවූ සැරයටිය - Maru Kandawu Sarayatiya

මරු කැඳවූ සැරයටිය - Maru Kandawu Sarayatiya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ The Case of the Caretaker's Cat කෘතියේ සිංහල ..

Rs.855.00 Rs.950.00

මාර දූතයෝ - Mara Duthayo

මාර දූතයෝ - Mara Duthayo

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ The Case of the Spurious Spinster ක..

Rs.765.00 Rs.850.00

සුසිනිඳු දෑත - Susinidu Detha

සුසිනිඳු දෑත - Susinidu Detha

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත The Case of the Velvet Claws කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.585.00 Rs.650.00

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)