සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක - Sunethra Rajakarunanayake

නිෂ්ක්‍රාන්තිය - Nishkranthiya

නිෂ්ක්‍රාන්තිය - Nishkranthiya

මරාගෙන මැරෙන  ආගමික වියරුව මැද  මිනිසුන් ද, නීතිය ද, නිෂ්ක්‍රාන්තියට පත් වන්නට ඉඩ දිය නො හ..

Rs.428 Rs.475

ශ්‍රී ශාන්ත් - Sri Shanth

ශ්‍රී ශාන්ත් - Sri Shanth

සුනේත්‍රා භාරතය  කෙරෙහි බෝ ආල සිතින් සිටින්නී ය. සාමාන්‍ය  ගැමියන් හා වාසය කරමින් මාස දෙක ..

Rs.540 Rs.600

සකායි - Sakai

සකායි - Sakai

Pearl S. Buck විසින් රචිත Hidden Flower  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.   දෙවන මුද්‍රණ..

Rs.450 Rs.500

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)