අභය හේවාවසම් - Abhaya Hewawasam

තූතන්කහමන්ගේ සොහොන් ගැබ - Tutankhamunge Sohon Gaba

තූතන්කහමන්ගේ සොහොන් ගැබ - Tutankhamunge Sohon Gaba

1922 නොවැම්බර් මස 22  වැනි දින තූතන්කහමන්  ගේ  සොහොන්  ගැබ  සොයා ගැනීම, අවි..

Rs.578.00 Rs.680.00

බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව - Brohier Dutu Lankawa

බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව - Brohier Dutu Lankawa

R. L. Brohier විසින් රචිත Seeing Ceylon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.425.00 Rs.500.00

භූත යානය - Bhutha Yanaya

භූත යානය - Bhutha Yanaya

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The Shepherd  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. 1957 ..

Rs.212.50 Rs.250.00

යුද බල්ලෝ - Yuda Ballo

යුද බල්ලෝ - Yuda Ballo

ඉතා දුර බැහැර,  නන්නාඳුනනා ප්‍රදේශයක් වූ සැන්ගාරෝවේ ඩොලර් බිලියන දහයක් වටිනා ප්ලැටිනම් කන්දක ඇත..

Rs.722.50 Rs.850.00

ලොව හෙල්ලූ අබිරහස් මිනීමැරුම් - Lowa Hellu Abirahas Minimarum

ලොව හෙල්ලූ අබිරහස් මිනීමැරුම් - Lowa Hellu Abirahas Minimarum

Sydney Smith  විසින් රචිත  Mostly Murder  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  අධ..

Rs.671.50 Rs.790.00

වීර දිවයින - Weera Divaina

වීර දිවයින - Weera Divaina

R. L. Spittel & Christine Wilson විසින් රචිත Brave Island කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. වීර දිවයි..

Rs.425.00 Rs.500.00

වෘකයාගේ දවස - Wurkayage Dawasa

වෘකයාගේ දවස - Wurkayage Dawasa

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The Day of The  Jackal කෘතියේ සිංහල  පරිවර්ත..

Rs.510.00 Rs.600.00

සංසන්ධිකයා - Sansandhikaya

සංසන්ධිකයා - Sansandhikaya

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The Negotiator  කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය. ඔක..

Rs.663.00 Rs.780.00

හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය - Harry Potter Saha Agni Kusalanaya

හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය - Harry Potter Saha Agni Kusalanaya

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the Goblet of Fire කෘතියේ සිංහල පරිවර්ත..

Rs.1,215.00 Rs.1,350.00

හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු - Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු - Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the  Prisoner of Azkaban කෘති..

Rs.800.00 Rs.890.00

හැරී පොටර් සහ මායා ගල - Harry Potter Saha Maya Gala

හැරී පොටර් සහ මායා ගල - Harry Potter Saha Maya Gala

J. K. Rowling  විසින් රචිත  Harry Potter and the Philosopher's Stone  කෘතියේ සිංහල පර..

Rs.540.00 Rs.600.00

හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය - Harry Potter Saha Rahas Kutiya

හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය - Harry Potter Saha Rahas Kutiya

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the Chamber of Secrets කෘතියේ සිංහල පරි..

Rs.675.00 Rs.750.00

හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් නිකාය - Harry Potter Saha Phoenix Nikaya

හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් නිකාය - Harry Potter Saha Phoenix Nikaya

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the Order of the Phoenix කෘතියේ සිංහල ප..

Rs.1,620.00 Rs.1,800.00

හිට්ලර්ගේ SS හමුදාව - Hitlerge SS Hamudawa

හිට්ලර්ගේ SS හමුදාව - Hitlerge SS Hamudawa

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The OdeSSa File  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  Frederi..

Rs.510.00 Rs.600.00

ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ මගේ ජීවිතය - Fidel Castro Mage Jeewithaya

ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ මගේ ජීවිතය - Fidel Castro Mage Jeewithaya

Ignacio Ramonet විසින් රචිත My Life Fidel Castro කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,657.50 Rs.1,950.00

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)