නිම්මි මුදිතා හේරත් - Nimmi Muditha Herath

උමතු මන්දිරය - Umathu Mandiraya

උමතු මන්දිරය - Umathu Mandiraya

Madeleine Roux විසින් රචිත Asylum කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.640 Rs.800

කොලනියේ කුමරිය - Kolaniye Kumariya

කොලනියේ කුමරිය - Kolaniye Kumariya

Ruta Sepetys  විසින් රචිත  Out of the Easy  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  ..

Rs.584 Rs.730

නාලන්දාවේ ශාපය - Nalandawe Shapaya

නාලන්දාවේ ශාපය - Nalandawe Shapaya

Manna Bahadur විසින්  රචිත The Curse of  Nalanda කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. දේවහූති..

Rs.540 Rs.600

නිවුන්නු - Niwunnu

නිවුන්නු - Niwunnu

Ruby Holler විසින් රචිත Sharon Creech කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.464 Rs.580

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

Ruta Sepetys විසින් රචිත Salt to the Sea කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 2017 වසරේ CILIP Carnegie ..

Rs.680 Rs.850

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)