නිම්මි මුදිතා හේරත් - Nimmi Muditha Herath

උමතු මන්දිරය - Umathu Mandiraya

උමතු මන්දිරය - Umathu Mandiraya

Madeleine Roux විසින් රචිත Asylum කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.640.00 Rs.800.00

කොලනියේ කුමරිය - Kolaniye Kumariya

කොලනියේ කුමරිය - Kolaniye Kumariya

Ruta Sepetys  විසින් රචිත  Out of the Easy  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  ..

Rs.584.00 Rs.730.00

දහස් ගව් දුර - Dahas Gaw Dura

දහස් ගව් දුර - Dahas Gaw Dura

Josef M. Bauer විසින් රචිත As Far As My Feet Will Carry Me කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.675.00 Rs.750.00

නාලන්දාවේ ශාපය - Nalandawe Shapaya

නාලන්දාවේ ශාපය - Nalandawe Shapaya

Manna Bahadur විසින්  රචිත The Curse of  Nalanda කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. දේවහූති..

Rs.540.00 Rs.600.00

නිවුන්නු - Niwunnu

නිවුන්නු - Niwunnu

Ruby Holler විසින් රචිත Sharon Creech කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.464.00 Rs.580.00

බර්ඩ් බොක්ස් - Bird Box

බර්ඩ් බොක්ස් - Bird Box

Josh Malerman විසින් රචිත කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නිම්මි මුදිතා හේරත් - Nimmi Muditha Hera..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

ශුද්ධ භූමිය - Shuddha Bhumiya

ශුද්ධ භූමිය - Shuddha Bhumiya

Madeline Raux විසින් රචිත Sanctum කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.664.00 Rs.830.00

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

Ruta Sepetys විසින් රචිත Salt to the Sea කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 2017 වසරේ CILIP Carnegie ..

Rs.680.00 Rs.850.00

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)