නිම්මි මුදිතා හේරත් - Nimmi Muditha Herath

1408 සහ තවත් කතා - 1408 Saha Thawath Katha

1408 සහ තවත් කතා - 1408 Saha Thawath Katha

Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිතා හේරත්..

Rs.540.00 Rs.600.00

අදෘෂ්‍යමාන - Adrushyamana

අදෘෂ්‍යමාන - Adrushyamana

Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිතා හේරත්..

Rs.495.00 Rs.550.00

අභිසාරිකා - Abhisarika

අභිසාරිකා - Abhisarika

Oxana Kalemi විසින් රචිත Mummy, Come Home කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - න..

Rs.671.50 Rs.790.00

උමං සොහොන - Uman Sohona

උමං සොහොන - Uman Sohona

Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිතා හේරත්..

Rs.640.00 Rs.800.00

උමතු බිමෙන් පලා යාම - Umathu Bimen Pala Yama

උමතු බිමෙන් පලා යාම - Umathu Bimen Pala Yama

Madeleine Roux විසින් රචිත Escape from Asylum කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha H..

Rs.680.00 Rs.850.00

උමතු මන්දිරය - Umathu Mandiraya

උමතු මන්දිරය - Umathu Mandiraya

Madeleine Roux විසින් රචිත Asylum කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.640.00 Rs.800.00

ඒක රහසක් - Eka rahasak

ඒක රහසක් - Eka rahasak

Ellen Prescott විසින් රචිත No More Hurt කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - නිම..

Rs.663.00 Rs.780.00

කාමරේ - Kamare

කාමරේ - Kamare

Emma Donoghue විසින් රචිත Room කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිත..

Rs.736.00 Rs.920.00

කොලනියේ කුමරිය - Kolaniye Kumariya

කොලනියේ කුමරිය - Kolaniye Kumariya

Ruta Sepetys  විසින් රචිත  Out of the Easy  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  ..

Rs.624.00 Rs.780.00

දහස් ගව් දුර - Dahas Gaw Dura

දහස් ගව් දුර - Dahas Gaw Dura

Josef M. Bauer විසින් රචිත As Far As My Feet Will Carry Me කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.675.00 Rs.750.00

නයිට් සිංගර් - Night Singer

නයිට් සිංගර් - Night Singer

Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිතා හේරත්..

Rs.1,782.00 Rs.1,980.00

නාලන්දාවේ ශාපය - Nalandawe Shapaya

නාලන්දාවේ ශාපය - Nalandawe Shapaya

Manna Bahadur විසින්  රචිත The Curse of  Nalanda කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. දේවහූති..

Rs.540.00 Rs.600.00

නිවුන්නු - Niwunnu

නිවුන්නු - Niwunnu

Ruby Holler විසින් රචිත Sharon Creech කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.464.00 Rs.580.00

නිහඬ උල්පත් - Nihanda Ulpath

නිහඬ උල්පත් - Nihanda Ulpath

Ruta Sepetys විසින් රචිත The Fountains of Silence කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha He..

Rs.960.00 Rs.1,200.00

බර්ඩ් බොක්ස් - Bird Box

බර්ඩ් බොක්ස් - Bird Box

Josh Malerman විසින් රචිත Bird Box කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නිම්මි මුදිතා හේරත් - Nimmi Mud..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

භීම ප්‍රේම - Bheema Prema

භීම ප්‍රේම - Bheema Prema

Jackie Kabler විසින් රචිත The Perfect Couple කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath ..

Rs.1,890.00 Rs.2,100.00

මං වැරදිද? - Man Weradida?

මං වැරදිද? - Man Weradida?

Jackie Kabler විසින් රචිත Am I Guilty කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදි..

Rs.787.50 Rs.875.00

මැලෝරි - Malorie

මැලෝරි - Malorie

Josh Malerman විසින් රචිත Malorie කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මු..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

රජවරුන්ගේ ශාපය - Rajawarunge Shapaya

රජවරුන්ගේ ශාපය - Rajawarunge Shapaya

Victoria Holt විසින් රචිත The Curse of the Kings කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Her..

Rs.1,776.00 Rs.2,220.00

රාග ගිනි - Raga Gini

රාග ගිනි - Raga Gini

Claire McGowan විසින් රචිත What You Did කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - නිම..

Rs.1,360.00 Rs.1,700.00

රාජ කුමාරි - Raja Kumari

රාජ කුමාරි - Raja Kumari

Breena Shields විසින් රචිත Poison's Cage කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Herath - මුදිතා හ..

Rs.736.00 Rs.920.00

විෂ කන්‍යා - Visha Kanya

විෂ කන්‍යා - Visha Kanya

Breeana Shields විසින් රචිත Poison's Kiss කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Herath - මුදිතා ..

Rs.632.00 Rs.790.00

ශුද්ධ භූමිය - Shuddha Bhumiya

ශුද්ධ භූමිය - Shuddha Bhumiya

Madeline Raux විසින් රචිත Sanctum කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.664.00 Rs.830.00

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

Ruta Sepetys විසින් රචිත Salt to the Sea කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 2017 වසරේ CILIP Carnegie ..

Rs.680.00 Rs.850.00

Showing 1 to 24 of 24 (1 Pages)