චන්ද්‍ර අනගිරත්න - Chandra Anagirathne

නරලොව හොල්මන් 1 - Naralowa Holman 1

නරලොව හොල්මන් 1 - Naralowa Holman 1

Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර අනගිරත්න..

Rs.252.00 Rs.280.00

නරලොව හොල්මන් 2 - Naralowa Holman 2

නරලොව හොල්මන් 2 - Naralowa Holman 2

Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර අනගිරත්න..

Rs.450.00 Rs.500.00

නරලොව හොල්මන් 3 - Naralowa Holman 3

නරලොව හොල්මන් 3 - Naralowa Holman 3

Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර අනගිරත්න..

Rs.405.00 Rs.450.00

නරලොව හොල්මන් 4 - Naralowa Holman 4

නරලොව හොල්මන් 4 - Naralowa Holman 4

Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර අනගිරත්න..

Rs.315.00 Rs.350.00

නිධන් දූපත - Nidhan Dupatha

නිධන් දූපත - Nidhan Dupatha

Robert Louis Stevenson  විසින් රචිත  Treasure Island කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chandra ..

Rs.495.00 Rs.550.00

බෝට්ටු සවාරිය - Bottu Sawariya

බෝට්ටු සවාරිය - Bottu Sawariya

Jerome K. Jerome විසින් රචිත Three Men in a Boat කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chandra Anagirath..

Rs.585.00 Rs.650.00

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 1 - Malory Towers Balika Viduhala 1

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 1 - Malory Towers Balika Viduhala 1

Enid Blyton විසින් රචිත  First Term At Malory Towers කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ළමා කතා ..

Rs.675.00 Rs.750.00

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 2 - Malory Towers Balika Viduhala 2

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 2 - Malory Towers Balika Viduhala 2

ලොව ඉතාමත් ජනප්‍රිය  ළමා ලේඛිකාව වූ ඉනිඩ්  බ්ලයිට්න් විසින් රචිත  "මැලෝරි ටවර්ස්" කතා..

Rs.315.00 Rs.350.00

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 3 - Malory Towers Balika Viduhala 3

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 3 - Malory Towers Balika Viduhala 3

"මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා  විදුහල - 3"  යනුවෙන්  සම්පූර්ණ ව හා  අසංක්ෂිප්තව සිංහලයට ..

Rs.360.00 Rs.400.00

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 4 - Malory Towers Balika Viduhala 4

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 4 - Malory Towers Balika Viduhala 4

ලොව ඉතාමත් ජනප්‍රිය  ළමා ලේඛිකාව වශයෙන්  සැලකෙන ඉංග්‍රීසි ජාතික  ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් (189..

Rs.720.00 Rs.800.00

රිප් වෑන් වින්කල් - Rip Van Winkle

රිප් වෑන් වින්කල් - Rip Van Winkle

Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර අනගිරත්න..

Rs.315.00 Rs.350.00

ස්විස් ෆැමිලි රොබින්සන් - Swiss Family Robinson

ස්විස් ෆැමිලි රොබින්සන් - Swiss Family Robinson

Johann Rudolf Wyss විසින් රචිත Swiss Family Robinson කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.Chandra Anagirathne..

Rs.315.00 Rs.350.00

සොලමන් රජුගේ දියමන්ති ආකර - Solomon Rajuge Diyamanthi Akara

සොලමන් රජුගේ දියමන්ති ආකර - Solomon Rajuge Diyamanthi Akara

Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර අනගිරත්න..

Rs.450.00 Rs.500.00

හයිඩි - Heidi

හයිඩි - Heidi

Johana Spyri විසින් රචිත Heidi කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.720.00 Rs.800.00

ෆ්‍රැන්කන්ස්ටයින් - Frankenstein

ෆ්‍රැන්කන්ස්ටයින් - Frankenstein

Mary Shelly විසින් රචිත Frankenstein කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chandra Anagirathne - චන්ද්‍ර..

Rs.630.00 Rs.700.00

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)