ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල - Prabhath Mirihagalle

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Invincible  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. බලලෝ..

Rs.1,125.00 Rs.1,250.00

ඈන් 7 - Anne 7

ඈන් 7 - Anne 7

L. M. Montgomery විසින් රචිත Rainbow Valley කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.855.00 Rs.950.00

ඈන් 8 - Anne 8

ඈන් 8 - Anne 8

L. M. Montgomery විසින් රචිත Rilla of Ingleside කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.495.00 Rs.550.00

ටාර්සන් ගේ ගවේෂණය - Tarzan ge Gaweshanaya

ටාර්සන් ගේ ගවේෂණය - Tarzan ge Gaweshanaya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත  Tarzan's Quest  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මහා ව..

Rs.432.00 Rs.480.00

ටාර්සන් සහ අතරමං වූ යාත්‍රිකයෝ - Tarzan Saha Atharaman Wu Yathrikayo

ටාර්සන් සහ අතරමං වූ යාත්‍රිකයෝ - Tarzan Saha Atharaman Wu Yathrikayo

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan and  Castaways කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360.00 Rs.400.00

ටාර්සන් සහ තහනම් නගරය - Tarzan Saha Thahanam Nagaraya

ටාර්සන් සහ තහනම් නගරය - Tarzan Saha Thahanam Nagaraya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan and the Forbidden City කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. අප..

Rs.405.00 Rs.450.00

ටාර්සන් සහ දිවි මිනිස්සු - Tarzan Saha Divi Minissu

ටාර්සන් සහ දිවි මිනිස්සු - Tarzan Saha Divi Minissu

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan  and the Leopard Men කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

ටාර්සන් සහ යටගිය අධිරාජ්‍යය - Tarzan Saha Yatagiya Adhirajyaya

ටාර්සන් සහ යටගිය අධිරාජ්‍යය - Tarzan Saha Yatagiya Adhirajyaya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත  Tarzan And the Lost  Empire  කෘතියේ සිංහල පරි..

Rs.495.00 Rs.550.00

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණ පුරය - Tarzan Saha Swarna Puraya

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණ පුරය - Tarzan Saha Swarna Puraya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan and the City of Gold කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360.00 Rs.400.00

පළිඟු බිත්තරය - Palingu Biththaraya

පළිඟු බිත්තරය - Palingu Biththaraya

Prabhath Mirihagalle - ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල..

Rs.585.00 Rs.650.00

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo

Enid  Blyton  විසින්  රචිත  New Term at Malory Towers කෘතියේ  සිංහල  ප..

Rs.405.00 Rs.450.00

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ 2 - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo 2

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ 2 - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo 2

Enid  Blyton  විසින්  රචිත  Summer  Term  at  Malory Towers ..

Rs.360.00 Rs.400.00

විජයග්‍රාහී ටාර්සන් - Wijayagrahi Tarzan

විජයග්‍රාහී ටාර්සන් - Wijayagrahi Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan  Triumphant  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඔප..

Rs.450.00 Rs.500.00

සුළුතර වාර්තාව - Suluthara Varthawa

සුළුතර වාර්තාව - Suluthara Varthawa

Philip K. Dick විසින් රචිත Minority Report කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Prabhath Mirihagalle - ..

Rs.450.00 Rs.500.00

හියු-හියු හෙවත් රකුසා - Hue-Hue Hewath Rakusa

හියු-හියු හෙවත් රකුසා - Hue-Hue Hewath Rakusa

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Hue-Hue; The Monster කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. දඩයක්කා..

Rs.540.00 Rs.600.00

ෆැරන්හයිට් - Fahrenheit

ෆැරන්හයිට් - Fahrenheit

Ray Bradbury විසින් රචිත Fahrenheit 451 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.540.00 Rs.600.00

Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)