ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල - Prabhath Mirihagalle

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Invincible  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. බලලෝ..

Rs.360 Rs.400

ඈන් 7 - Anne 7

ඈන් 7 - Anne 7

L. M. Montgomery විසින් රචිත Rainbow Valley කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.405 Rs.450

ඈන් 8 - Anne 8

ඈන් 8 - Anne 8

L. M. Montgomery විසින් රචිත Rilla of Ingleside කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.450 Rs.500

ටාර්සන් ගේ ගවේෂණය - Tarzan ge Gaweshanaya

ටාර්සන් ගේ ගවේෂණය - Tarzan ge Gaweshanaya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත  Tarzan's Quest  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මහා ව..

Rs.432 Rs.480

ටාර්සන් සහ අතරමං වූ ගෝත්‍රිකයෝ - Tarzan Saha Atharaman Wu Gothrikayo

ටාර්සන් සහ අතරමං වූ ගෝත්‍රිකයෝ - Tarzan Saha Atharaman Wu Gothrikayo

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan and  Castaways කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.270 Rs.300

ටාර්සන් සහ තහනම් නගරය - Tarzan Saha Thahanam Nagaraya

ටාර්සන් සහ තහනම් නගරය - Tarzan Saha Thahanam Nagaraya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan and the Forbidden City කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. අප..

Rs.360 Rs.400

ටාර්සන් සහ දිවි මිනිස්සු - Tarzan Saha Divi Minissu

ටාර්සන් සහ දිවි මිනිස්සු - Tarzan Saha Divi Minissu

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan  and the Leopard Men කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.405 Rs.450

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණ පුරය - Tarzan Saha Swarna Puraya

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණ පුරය - Tarzan Saha Swarna Puraya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan and the City of Gold කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360 Rs.400

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo

Enid  Blyton  විසින්  රචිත  New Term at Malory Towers කෘතියේ  සිංහල  ප..

Rs.405 Rs.450

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ 2 - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo 2

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකාවේ අලුත් මිතුරියෝ 2 - Malory Towers Balikawe Aluth Mithuriyo 2

Enid  Blyton  විසින්  රචිත  Summer  Term  at  Malory Towers ..

Rs.360 Rs.400

විජයග්‍රාහී ටාර්සන් - Wijayagrahi Tarzan

විජයග්‍රාහී ටාර්සන් - Wijayagrahi Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan  Triumphant  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඔප..

Rs.450 Rs.500

හියු-හියු හෙවත් රකුසා - Hue-Hue Hewath Rakusa

හියු-හියු හෙවත් රකුසා - Hue-Hue Hewath Rakusa

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Hue-Hue; The Monster කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. දඩයක්කා..

Rs.540 Rs.600

Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)