කේ. ජී. කරුණාතිලක - K. G. Karunathilaka

අබිරහස් විද්ධ චිත්‍රය - Abirahas Viddha Chithraya

අබිරහස් විද්ධ චිත්‍රය - Abirahas Viddha Chithraya

K. G. Karunathilaka - කේ. ජී. කරුණාතිලක..

Rs.630.00 Rs.700.00

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

රයිඩර් හැගාඩ් ගේ "ඈ  හෙවත්  අයේෂා"  නමැති  ලෝ  පතළ  නවකතාවේ අනුබද්ධය ව..

Rs.540.00 Rs.600.00

ඈ හෙවත් අයේෂා 1 - Aea Hewath Ayesha 1

ඈ හෙවත් අයේෂා 1 - Aea Hewath Ayesha 1

Henry Rider Haggard විසින්  රචිත She කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. එච්. රයිඩර් හැගාඩ් ගේ ශ්‍රේෂ්..

Rs.405.00 Rs.450.00

ඈ හෙවත් අයේෂා 2 - Aea Hewath Ayesha 2

ඈ හෙවත් අයේෂා 2 - Aea Hewath Ayesha 2

Henry Rider Haggard විසින්  රචිත She කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. එච්. රයිඩර් හැගාඩ් ගේ ශ්‍රේෂ්..

Rs.405.00 Rs.450.00

ඉටිබෝලය - Itibolaya

ඉටිබෝලය - Itibolaya

Guy De Maupassant විසින් රචිත Boule De Suif and Other Stories කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G. Kar..

Rs.540.00 Rs.600.00

ඔතෙලෝ - Othelo

ඔතෙලෝ - Othelo

විලියම් ශේක්ස්පියර්ගේ ඔතෙලෝ කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනය. K. G. Karunatilleke - කේ. ජී. කරුණාතිලක..

Rs.225.00 Rs.250.00

කෝර්සිකානු සහෝදරයෝ - Korsikanu Sahodarayo

කෝර්සිකානු සහෝදරයෝ - Korsikanu Sahodarayo

Alexander Dumas විසින් රචිත The Corsican  Brothers කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G. Karu..

Rs.315.00 Rs.350.00

ටාර්සන් ආපසු එයි - Tarzan Apasu Eyi

ටාර්සන් ආපසු එයි - Tarzan Apasu Eyi

මහා නගරවල ජීවිතයෙන්  ඉක්මනින් කලකිරෙන  ටාර්සන්,  අපූර්ව  ආකාරයකින් යළිත් අප්‍රික..

Rs.810.00 Rs.900.00

ටාර්සන් ගේ පුත්‍රයා - Tarzan ge Puthraya

ටාර්සන් ගේ පුත්‍රයා - Tarzan ge Puthraya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත The Son of Tarzan කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ත්‍රාස ජ..

Rs.360.00 Rs.400.00

ටාර්සන් ගේ වන සිවුපාවෝ - Tarzan ge Wana Siupavo

ටාර්සන් ගේ වන සිවුපාවෝ - Tarzan ge Wana Siupavo

තමා ප්‍රිය කරන වනගත  නිවෙසින් ඈත් ව  ශිෂ්ටාචාරයේ  අවුල්  වියවුල්වලට මැදි වී සිටි..

Rs.360.00 Rs.400.00

ටාර්සන් සහ ඔපාරයේ මැණික් - Tarzan Saha Oparaye Manik

ටාර්සන් සහ ඔපාරයේ මැණික් - Tarzan Saha Oparaye Manik

Edgar Rice Burroughs විසින් රචිත Tarzan and the Jewels of Opar කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ආද..

Rs.342.00 Rs.380.00

ටාර්සන් සහ කුහුඹු මිනිස්සු - Tarzan Saha Kuhumbu Minissu

ටාර්සන් සහ කුහුඹු මිනිස්සු - Tarzan Saha Kuhumbu Minissu

Edgar Rice Burroughs විසින් රචිත Tarzan and the Ant Men  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සිය අහස් ..

Rs.360.00 Rs.400.00

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණමය සිංහයා - Tarzan Saha Swarnamaya Sinhaya

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණමය සිංහයා - Tarzan Saha Swarnamaya Sinhaya

Edgar Rice Burroughs විසින් රචිත Tarzan and the  Golden Lion  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360.00 Rs.400.00

දණ්ඩන කඳවුර - Dandana Kandawura

දණ්ඩන කඳවුර - Dandana Kandawura

K. G. Karunathilaka - කේ. ජී. කරුණාතිලක..

Rs.540.00 Rs.600.00

නොදැමුණු ටාර්සන් - Nodamunu Tarzan

නොදැමුණු ටාර්සන් - Nodamunu Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Untamed කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. මහ වනයේ..

Rs.360.00 Rs.400.00

පියෙර් සහ ශෝං - Piyer Saha Shon

පියෙර් සහ ශෝං - Piyer Saha Shon

Guy De Maupassant විසින් රචිත Pierre and Jean කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G. Karunatil..

Rs.405.00 Rs.450.00

බැස්කර්විල් දඩ බල්ලා - Baskervill Dada Balla

බැස්කර්විල් දඩ බල්ලා - Baskervill Dada Balla

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත The Hound of  the Baskervilles කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.405.00 Rs.450.00

බිම් ගෙයි සිරකරුවා - Bim Gei Sirakaruwa

බිම් ගෙයි සිරකරුවා - Bim Gei Sirakaruwa

ඇලෙක්සන්දර් පුෂ්කින්, නිකොලායි ගෝගල්, මිහායිල් ලේර්මන්තෝෆ්, මැක්සිම් ගෝර්කි වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ රුසියානු ක..

Rs.540.00 Rs.600.00

බිහිසුණු ටාර්සන් - Bihisunu Tarzan

බිහිසුණු ටාර්සන් - Bihisunu Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Terrible කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. මිය ගි..

Rs.360.00 Rs.400.00

මකාර් චුද්‍ර - Makar Chudra

මකාර් චුද්‍ර - Makar Chudra

Maxim Gorky විසින් රචිත Makar Chudra and Other Great Stories කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G...

Rs.585.00 Rs.650.00

මාස්ටර්මන් රෙඩි - Masterman Ready

මාස්ටර්මන් රෙඩි - Masterman Ready

Cap Frederick Marryat විසින් රචිත Masterman Ready කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G. Karunatill..

Rs.1,485.00 Rs.1,650.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 1 - Monta Kristo Situvaraya 1

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 1 - Monta Kristo Situvaraya 1

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇලෙක්..

Rs.810.00 Rs.900.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 2 - Monta Kristo Situvaraya 2

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 2 - Monta Kristo Situvaraya 2

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මෙය, ..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 3 - Monta Kristo Situvaraya 3

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 3 - Monta Kristo Situvaraya 3

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මෙය, ..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 4 - Monta Kristo Situvaraya 4

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 4 - Monta Kristo Situvaraya 4

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇලෙක්..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 5 - Monta Kristo Situvaraya 5

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 5 - Monta Kristo Situvaraya 5

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇලෙක්..

Rs.990.00 Rs.1,100.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 6 - Monta Kristo Situvaraya 6

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 6 - Monta Kristo Situvaraya 6

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සාධාර..

Rs.810.00 Rs.900.00

රන් මකුණා - Ran Makuna

රන් මකුණා - Ran Makuna

Edgar Allan Poe විසින් රචිත The Golden Bug and other Great Stories කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. ..

Rs.450.00 Rs.500.00

රුද්‍රප්‍රයාගයේ මිනී කන දිවියා - Rudraprayagaye Minee Kana Diviya

රුද්‍රප්‍රයාගයේ මිනී කන දිවියා - Rudraprayagaye Minee Kana Diviya

Jim Corbett  විසින් රචිත The Man - eating Leopard of Rudraprayag කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K..

Rs.315.00 Rs.350.00

රූප විපර්යාසය - Rupa Viparyasaya

රූප විපර්යාසය - Rupa Viparyasaya

Franz Kafka විසින් රචිත The Metamorphosis and Other Great Stories කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G...

Rs.630.00 Rs.700.00

රොබින්සන් ක්රූසෝ - Robinson Crusoe

රොබින්සන් ක්රූසෝ - Robinson Crusoe

Daniel Defoe විසින් රචිත Robinson Crusoe කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

වගුරු බිම - Waguru Bima

වගුරු බිම - Waguru Bima

K. G. Karunatilleke - කේ. ජී. කරුණාතිලක..

Rs.450.00 Rs.500.00

වානරයන් ගේ ටාර්සන් - Wanarayan ge Tarzan

වානරයන් ගේ ටාර්සන් - Wanarayan ge Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan of the  Apes කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ල..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

විජයග්‍රාහී කෝනාන් නොහොත් මකරාගේ හෝරාව

විජයග්‍රාහී කෝනාන් නොහොත් මකරාගේ හෝරාව

Robert  E. Howard  විසින්  රචිත Conan  the  Conqueror කෘතියේ සිංහල පරිවර්තන..

Rs.585.00 Rs.650.00

හාදුව - Haduwa

හාදුව - Haduwa

රුසියානු සාහිත්‍යධර Anton Chekhov ගේ කෙටිකතා එකතුවේ සිංහල පරිවර්තනය. K. G. Karunatilleke - කේ. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

Showing 1 to 35 of 35 (1 Pages)