කේ. ජී. කරුණාතිලක - K. G. Karunatilleke

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

රයිඩර් හැගාඩ් ගේ "ඈ  හෙවත්  අයේෂා"  නමැති  ලෝ  පතළ  නවකතාවේ අනුබද්ධය ව..

Rs.432.00 Rs.480.00

ඈ හෙවත් අයේෂා 1 - Aea Hewath Ayesha 1

ඈ හෙවත් අයේෂා 1 - Aea Hewath Ayesha 1

Henry Rider Haggard විසින්  රචිත She කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. එච්. රයිඩර් හැගාඩ් ගේ ශ්‍රේෂ්..

Rs.405.00 Rs.450.00

ඈ හෙවත් අයේෂා 2 - Aea Hewath Ayesha 2

ඈ හෙවත් අයේෂා 2 - Aea Hewath Ayesha 2

Henry Rider Haggard විසින්  රචිත She කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. එච්. රයිඩර් හැගාඩ් ගේ ශ්‍රේෂ්..

Rs.405.00 Rs.450.00

ටාර්සන් ආපසු එයි - Tarzan Apasu Eyi

ටාර්සන් ආපසු එයි - Tarzan Apasu Eyi

මහා නගරවල ජීවිතයෙන්  ඉක්මනින් කලකිරෙන  ටාර්සන්,  අපූර්ව  ආකාරයකින් යළිත් අප්‍රික..

Rs.315.00 Rs.350.00

ටාර්සන් ගේ පුත්‍රයා - Tarzan ge Puthraya

ටාර්සන් ගේ පුත්‍රයා - Tarzan ge Puthraya

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත The Son of Tarzan කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ත්‍රාස ජ..

Rs.342.00 Rs.380.00

ටාර්සන් ගේ වන සිවුපාවෝ - Tarzan ge Wana Siupavo

ටාර්සන් ගේ වන සිවුපාවෝ - Tarzan ge Wana Siupavo

තමා ප්‍රිය කරන වනගත  නිවෙසින් ඈත් ව  ශිෂ්ටාචාරයේ  අවුල්  වියවුල්වලට මැදි වී සිටි..

Rs.315.00 Rs.350.00

ටාර්සන් සහ ඔපාරයේ මැණික් - Tarzan Saha Oparaye Manik

ටාර්සන් සහ ඔපාරයේ මැණික් - Tarzan Saha Oparaye Manik

Edgar Rice Burroughs විසින් රචිත Tarzan and the Jewels of Opar කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ආද..

Rs.315.00 Rs.350.00

ටාර්සන් සහ කුහුඹු මිනිස්සු - Tarzan Saha Kuhumbu Minissu

ටාර්සන් සහ කුහුඹු මිනිස්සු - Tarzan Saha Kuhumbu Minissu

Edgar Rice Burroughs විසින් රචිත Tarzan and the Ant Men  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සිය අහස් ..

Rs.360.00 Rs.400.00

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණමය සිංහයා - Tarzan Saha Swarnamaya Sinhaya

ටාර්සන් සහ ස්වර්ණමය සිංහයා - Tarzan Saha Swarnamaya Sinhaya

Edgar Rice Burroughs විසින් රචිත Tarzan and the  Golden Lion  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360.00 Rs.400.00

නොදැමුණු ටාර්සන් - Nodamunu Tarzan

නොදැමුණු ටාර්සන් - Nodamunu Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Untamed කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. මහ වනයේ..

Rs.360.00 Rs.400.00

බැස්කර්විල් දඩ බල්ලා - Baskervill Dada Balla

බැස්කර්විල් දඩ බල්ලා - Baskervill Dada Balla

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත The Hound of  the Baskervilles කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.405.00 Rs.450.00

බිහිසුණු ටාර්සන් - Bihisunu Tarzan

බිහිසුණු ටාර්සන් - Bihisunu Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Terrible කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. මිය ගි..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 1 - Monta Kristo Situvaraya 1

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 1 - Monta Kristo Situvaraya 1

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇලෙක්..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 2 - Monta Kristo Situvaraya 2

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 2 - Monta Kristo Situvaraya 2

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මෙය, ..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 3 - Monta Kristo Situvaraya 3

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 3 - Monta Kristo Situvaraya 3

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මෙය, ..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 4 - Monta Kristo Situvaraya 4

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 4 - Monta Kristo Situvaraya 4

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇලෙක්..

Rs.360.00 Rs.400.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 5 - Monta Kristo Situvaraya 5

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 5 - Monta Kristo Situvaraya 5

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇලෙක්..

Rs.315.00 Rs.350.00

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 6 - Monta Kristo Situvaraya 6

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 6 - Monta Kristo Situvaraya 6

Alexandre Dumas විසින්  රචිත The Count of Monte  Cristo කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සාධාර..

Rs.360.00 Rs.400.00

වානරයන් ගේ ටාර්සන් - Wanarayan ge Tarzan

වානරයන් ගේ ටාර්සන් - Wanarayan ge Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan of the  Apes කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ල..

Rs.315.00 Rs.350.00

Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)