දැදිගම වී. රුද්‍රිගු - Dedigama V. Rodrigo

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

Vladimir Korolenko විසින්  රචිත The Blind Musician කෘතියේ සිංහල  අනුවාදනය. ව්ලදීමීර් ..

Rs.200.00 Rs.250.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Maksim Gorky විසින් රචිත Mother කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.585.00 Rs.650.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.632.00 Rs.790.00

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

අනේ, අනේ පොප්ලරයෙනි! නුඹලා  ළපටි පැළයන්ව සිට දැන්  ලොකු ගස් දක්වා වැඩී සිටිති. මේ කාලයේදී ..

Rs.180.00 Rs.200.00

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.152.00 Rs.190.00

ජමිලා - Jamila

ජමිලා - Jamila

චින්ගීස් අයිත්මාතව්ගේ  නවකතාවල එන අල්තීනායි වැනි චරිත සුප්‍රසිද්ධය. සොවියට් ආණ්ඩුබලය පිහිටුවීමෙ..

Rs.315.00 Rs.350.00

පෙරළූ නැවුම් පස - Peralu Nawum Pasa

පෙරළූ නැවුම් පස - Peralu Nawum Pasa

Mikhail Sholokhov විසින් රචිත Virgin Soil Upturned කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය... මිහායිල්..

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

බේල්කින්ගේ කතා - Belkinge Katha

බේල්කින්ගේ කතා - Belkinge Katha

Alexander Pushkin විසින් රචිත The Tales of Belkin කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360.00 Rs.400.00

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

අලෙක්සේයි  මරේසියෙව්  නම් රුසියන් සෙබළා  දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ දී  ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්..

Rs.495.00 Rs.550.00

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.472.00 Rs.590.00

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)