ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන - National Literary Awards (Fairway)

ඉසිවර වෙද මැදුර - Isiwara Weda Medura

ඉසිවර වෙද මැදුර - Isiwara Weda Medura

භාරතීය  වේද  වේදාන්තයන්  අතුරින්  ආයුර්වේදය  ඉතා  ඉහළ  ස්ථානයක ලා..

Rs.600.00 Rs.750.00

පණ්ඩක පුත්‍ර වස්තුව - Pandaka Puthra Wasthuwa

පණ්ඩක පුත්‍ර වස්තුව - Pandaka Puthra Wasthuwa

2017 ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන - සම්මානනීය නවකතාව..

Rs.360.00 Rs.400.00

මහා රාවණ - Maha Rawana

මහා රාවණ - Maha Rawana

මිනිසාගේ අභිරහස් ජීවිත  සොයා යමින් යථාර්ථය  විචිත්‍ර ලෙස ප්‍රති නිර්මාණය කරන ලේඛකයකුගේ පරි..

Rs.405.00 Rs.450.00

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)