2024 ස්වර්ණ පුස්තක

උත්පත්ති - Uthpaththi

උත්පත්ති - Uthpaththi

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Keerthi Welisarage - කීර්ති වැලිසරගේ..

Rs.1,350.00 Rs.1,500.00

කඩදොර - Kadadora

කඩදොර - Kadadora

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Manohari Jayalath - මනෝහරී ජයලත්..

Rs.882.00 Rs.980.00

කැමෙලියා - Camellia

කැමෙලියා - Camellia

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Virajini Thennakoon - විරාජිනී තෙන්නකෝන්..

Rs.877.50 Rs.975.00

කැළලිකාරයෝ - Kalalikarayo

කැළලිකාරයෝ - Kalalikarayo

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Liyanage Amarakeerthi - ලියනගේ අමරකීර්ති..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

කොස්මොපොලිටන් ජීවිත - Cosmopolitan Jeewitha

කොස්මොපොලිටන් ජීවිත - Cosmopolitan Jeewitha

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Shamel Jayakody - ෂමෙල් ජයකොඩි..

Rs.1,035.00 Rs.1,150.00

ප්‍රේමසූත්‍ර - Premasuthra

ප්‍රේමසූත්‍ර - Premasuthra

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Chulabhaya Shantha Kumara Herath - චූලාභය ශා..

Rs.1,120.00 Rs.1,400.00

මැයි මාර ප්‍රසංගය - May Mara Prasangaya

මැයි මාර ප්‍රසංගය - May Mara Prasangaya

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Mahinda Prasad Masimbula - මහින්ද ප්‍රසාද් ම..

Rs.630.00 Rs.700.00

සිරසාලවන්‍යා - Sirasalawanya

සිරසාලවන්‍යා - Sirasalawanya

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Chamil Harshana Edirisinghe - චමිල් හර්ෂණ එදිරිසි..

Rs.1,035.00 Rs.1,150.00

සිල්වර් ටිප්ස් - Silver Tips

සිල්වර් ටිප්ස් - Silver Tips

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Malik Thusitha Gunarathna - මලික් තුසිත ගුණර..

Rs.1,440.00 Rs.1,600.00

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)