ළමා කෘති - Children's books

A Tale of Two Cities

A Tale of Two Cities

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.295.00

Bird Family

Bird Family

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Charlie and the Chocolate Factory

Charlie and the Chocolate Factory

Roald Dahl..

Rs.1,179.00

Chicken Licken

Chicken Licken

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

David Copperfield

David Copperfield

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

Esio Trot by Roald Dahl

Esio Trot by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.897.00

Going Solo by Roald Dahl

Going Solo by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,050.00

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ever since Harry Potter had come home for the summer, the Dursleys had been so mean and hideous that..

Rs.1,495.00

Hungry Cat

Hungry Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 9..

Rs.200.00 Rs.250.00

Little Fish

Little Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

Little Red Hen

Little Red Hen

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Mango for Monkey

Mango for Monkey

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Matilda by Roald Dahl

Matilda by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,197.00

Milk for Mother Cat

Milk for Mother Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.157.50 Rs.175.00

New Dress

New Dress

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Oliver Twist

Oliver Twist

Charles Dickens..

Rs.202.50 Rs.225.00

Overgrown Fish

Overgrown Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.157.50 Rs.175.00

Papunzel

Papunzel

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.295.00

Puss in Boots

Puss in Boots

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.295.00

Rose in Bloom

Rose in Bloom

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Sleeping Beauty

Sleeping Beauty

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Sly Fox and Red Hen

Sly Fox and Red Hen

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Snow White and the Seven Dwarfs

Snow White and the Seven Dwarfs

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.295.00

Swiss Family Robinson

Swiss Family Robinson

Johann Wyass..

Rs.261.00 Rs.290.00

Tales From Shakespeare

Tales From Shakespeare

Charles Lamb..

Rs.261.00 Rs.290.00

The Adventures of Huckleberry Finn

The Adventures of Huckleberry Finn

Mark Twain - මාර්ක් ට්වේන්..

Rs.261.00 Rs.290.00

The Boy and the Baloon Seller

The Boy and the Baloon Seller

Arun is a 8 years old boy with set of rich vocabulary. He is capable of using varied words to expres..

Rs.270.00 Rs.300.00

The Emperor's New Clothes

The Emperor's New Clothes

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Enormous Turnip

The Enormous Turnip

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Gingerbread Man

The Gingerbread Man

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

The Princess and the Pea

The Princess and the Pea

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Three Billy Goats Gruff

The Three Billy Goats Gruff

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Wedding Feast

The Wedding Feast

Kumarathunga Munidasa - කුමාරතුංග මුනිදාස..

Rs.225.00 Rs.250.00

The Witches by Roald Dahl

The Witches by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,050.00

Tom Sawyer

Tom Sawyer

Mark Twain..

Rs.261.00 Rs.290.00

Town Mouse and Country Mouse

Town Mouse and Country Mouse

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Wind Blown Kiri

Wind Blown Kiri

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.400.00 Rs.500.00

අපේ ගම - Ape Gama

අපේ ගම - Ape Gama

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

අමුතු සද්දයක් - Amuthu Saddayak

අමුතු සද්දයක් - Amuthu Saddayak

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 5..

Rs.184.00 Rs.230.00

අඹ වඳුරා - Amba Wandura

අඹ වඳුරා - Amba Wandura

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අරුම පුදුම ගාන්ධර්වයා - Aruma Puduma Gandharwaya

අරුම පුදුම ගාන්ධර්වයා - Aruma Puduma Gandharwaya

Jacob Ludwig Grimm සහ Wilhelm Kari Grimm විසින් රචිත The Wonderful Musician and More Fairy..

Rs.255.00 Rs.300.00

අලුත් අසල්වැසියෙක් ඇවිත් - Aluth Asalwesiyek Awith

අලුත් අසල්වැසියෙක් ඇවිත් - Aluth Asalwesiyek Awith

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

ආදරණීය හංසයාණෙනි - Adaraneeya Hansayaneni

ආදරණීය හංසයාණෙනි - Adaraneeya Hansayaneni

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් - Ayubowan Ayubowan

ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් - Ayubowan Ayubowan

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 3..

Rs.184.00 Rs.230.00

ඉබි පැංචා - Ibi Pancha

ඉබි පැංචා - Ibi Pancha

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

උපන්දාසිට බාල විය - Upandasita Bala Viya

උපන්දාසිට බාල විය - Upandasita Bala Viya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - ලොකු අක්කා එලා  Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family කෘතියේ සිං..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - කල්පනාකාරී සාරාSydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Downtown කෘතියේ ..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - සිහින දකින චාලට්Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Uptown කෘතියේ ස..

Rs.296.00 Rs.370.00

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - පුංචි නංගී ගර්ටිSydney Taylor විසින් රචිත Ella of All of a Kind Family කෘතියේ ..

Rs.304.00 Rs.380.00

එමිලි - Emily

එමිලි - Emily

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 2 - Emily 2

එමිලි 2 - Emily 2

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 3 - Emily 3

එමිලි 3 - Emily 3

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 4 - Emily 4

එමිලි 4 - Emily 4

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.472.00 Rs.590.00

එමිලි 5 - Emily 5

එමිලි 5 - Emily 5

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 6 - Emily 6

එමිලි 6 - Emily 6

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 4..

Rs.160.00 Rs.200.00

කඳුළු ගඟ - Kandulu Ganga

කඳුළු ගඟ - Kandulu Ganga

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.144.00 Rs.160.00

කළු දිවයින - Kalu Divaina

කළු දිවයින - Kalu Divaina

ටින් ටින් ගේ වීරක්‍රියා සිංහල චිත්‍ර කතා Samantha Indeewara - සමන්ත ඉන්දීවර..

Rs.480.00 Rs.600.00

කාර් බබා - Car Baba

කාර් බබා - Car Baba

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.171.00 Rs.190.00

කිරි සූකිරි - Kiri Sukiri

කිරි සූකිරි - Kiri Sukiri

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

කිරියට ලැවරිය - Kiriyata Lawariya

කිරියට ලැවරිය - Kiriyata Lawariya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.222.50 Rs.225.00

කුඩ කෑම - Kuda Kema

කුඩ කෑම - Kuda Kema

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

කුරුමිණියා බෝතලේ - Kuruminiya Bothale

කුරුමිණියා බෝතලේ - Kuruminiya Bothale

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

කුරුලු පවුල - Kurulu Pawula

කුරුලු පවුල - Kurulu Pawula

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

ගම්බද ළමයා හා නගරබද ළමයා - Gambada Lamaya Ha Nagarabada Lamaya

ගම්බද ළමයා හා නගරබද ළමයා - Gambada Lamaya Ha Nagarabada Lamaya

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

ගෙඹි සින්දුව - Gembi Sinduwa

ගෙඹි සින්දුව - Gembi Sinduwa

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

ගොලුබෙලි චුට්ටා - Golubeli Chutta

ගොලුබෙලි චුට්ටා - Golubeli Chutta

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

ජර බර මහතා හා නිශ්ශබ්ද නෝනා - Jara Bara Nona Ha Nishshabda Nona

ජර බර මහතා හා නිශ්ශබ්ද නෝනා - Jara Bara Nona Ha Nishshabda Nona

කුඩා  දරුවන්  වෙනුවෙන්  Chen  Ling  Ling  විසින් රචිත  චීන කතා පෙ..

Rs.128.00 Rs.160.00

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

පොලියානාගේ  ජීවන  වෘතාන්තයේ  තෙවන  භාගය ලෙස මේ කෘතිය  හැඳින්විය හැකිය. යොවු..

Rs.360.00 Rs.450.00

ජෝගේ නපුරු ආච්චි - Joge Napuru Achchi

ජෝගේ නපුරු ආච්චි - Joge Napuru Achchi

Anthony Horowitz විසින් රචිත Granny කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ජෝ වෝර්ඩ්න් යනු අසතුටින් ජීවත්..

Rs.320.00 Rs.400.00

ටින් ටින් ඇමෙරිකාවේ - Tin Tin Americawe

ටින් ටින් ඇමෙරිකාවේ - Tin Tin Americawe

ටින් ටින් ගේ වීරක්‍රියා සිංහල චිත්‍ර කතා Samantha Indeewara - සමන්ත ඉන්දීවර..

Rs.480.00 Rs.600.00

ටිල් දූපතේ අබිරහස - Till Dupathe Abirahasa

ටිල් දූපතේ අබිරහස - Till Dupathe Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

තව විනාඩි 5ක් දෙන්න - Thawa Vinadi 5k Denna

තව විනාඩි 5ක් දෙන්න - Thawa Vinadi 5k Denna

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

Arkady Gaidar විසින් රචිත  The Blue Cup කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නව යොවුන් වියේ දරුවන්..

Rs.144.00 Rs.180.00

තාරා පැටවුන් ගමනේ යයි - Thara Patawun Gamane Yai

තාරා පැටවුන් ගමනේ යයි - Thara Patawun Gamane Yai

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

දඟ පැංචා ඒමිල් - Danga Pancha Emil

දඟ පැංචා ඒමිල් - Danga Pancha Emil

Astrid Lindgreen විසින් රචිත Emil in the Soup Tureen කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sarath Kellap..

Rs.200.00 Rs.250.00

දඟ පැංචා ඒමිල්ගේ තවත් දඟ වැඩ - Danga Pancha Emilge Thawath Danga Weda

දඟ පැංචා ඒමිල්ගේ තවත් දඟ වැඩ - Danga Pancha Emilge Thawath Danga Weda

Astrid Lindgreen විසින්  රචිත Emil's Pranks  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sarath Kell..

Rs.200.00 Rs.250.00

දඟ පැංචා ඒමිල්ගේ හපන්කම් - Danga Pancha Emilge Hapankam

දඟ පැංචා ඒමිල්ගේ හපන්කම් - Danga Pancha Emilge Hapankam

Astrid Lindgreen විසින්  රචිත Emil and His Clever Pig කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sarath ..

Rs.240.00 Rs.300.00

Showing 1 to 100 of 156 (2 Pages)