ළමා කෘති - Children's books

A Tale of Two Cities

A Tale of Two Cities

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Ladybird Classics by Lewis Carroll..

Rs.695.00

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.295.00

Awesome Friendly Kid

Awesome Friendly Kid

Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

Bird Family

Bird Family

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Cabin Fever

Cabin Fever

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

Charlie and the Chocolate Factory

Charlie and the Chocolate Factory

Roald Dahl..

Rs.1,197.00

Chicken Licken

Chicken Licken

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

David Copperfield

David Copperfield

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

Dog Days

Dog Days

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

Double Down

Double Down

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

Esio Trot by Roald Dahl

Esio Trot by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.897.00

Going Solo by Roald Dahl

Going Solo by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,050.00

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ever since Harry Potter had come home for the summer, the Dursleys had been so mean and hideous that..

Rs.1,632.00

Heidi

Heidi

Ladybird Classics by Johanna Spyri..

Rs.695.00

Hungry Cat

Hungry Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 9..

Rs.200.00 Rs.250.00

Little Fish

Little Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

Little Red Hen

Little Red Hen

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Madol Doova

Madol Doova

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.225.00 Rs.250.00

Mango for Monkey

Mango for Monkey

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Matilda by Roald Dahl

Matilda by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,197.00

Milk for Mother Cat

Milk for Mother Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

New Dress

New Dress

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Old School

Old School

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

Oliver Twist

Oliver Twist

Charles Dickens..

Rs.202.50 Rs.225.00

Overgrown Fish

Overgrown Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.157.50 Rs.175.00

Puss in Boots

Puss in Boots

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.295.00

Rapunzel

Rapunzel

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.295.00

Rose in Bloom

Rose in Bloom

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Sleeping Beauty

Sleeping Beauty

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Sly Fox and Red Hen

Sly Fox and Red Hen

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Snow White and the Seven Dwarfs

Snow White and the Seven Dwarfs

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.295.00

Spooky Stories

Spooky Stories

Jeff Kinney..

Rs.1,497.00

Swiss Family Robinson

Swiss Family Robinson

Johann Wyass..

Rs.261.00 Rs.290.00

Tales From Shakespeare

Tales From Shakespeare

Charles Lamb..

Rs.261.00 Rs.290.00

The Adventures of Huckleberry Finn

The Adventures of Huckleberry Finn

Mark Twain - මාර්ක් ට්වේන්..

Rs.261.00 Rs.290.00

The Boy and the Baloon Seller

The Boy and the Baloon Seller

Arun is a 8 years old boy with set of rich vocabulary. He is capable of using varied words to expres..

Rs.270.00 Rs.300.00

The Emperor's New Clothes

The Emperor's New Clothes

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Enormous Turnip

The Enormous Turnip

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Getaway

The Getaway

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

The Gingerbread Man

The Gingerbread Man

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

The Meltdown

The Meltdown

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

The Next Chapter

The Next Chapter

Jeff Kinney..

Rs.1,497.00

The Princess and the Pea

The Princess and the Pea

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Third Wheel

The Third Wheel

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

The Three Billy Goats Gruff

The Three Billy Goats Gruff

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Ugly Truth

The Ugly Truth

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.1,050.00

The Wedding Feast

The Wedding Feast

Kumarathunga Munidasa - කුමාරතුංග මුනිදාස..

Rs.225.00 Rs.250.00

The Witches by Roald Dahl

The Witches by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,050.00

Tom Sawyer

Tom Sawyer

Mark Twain..

Rs.261.00 Rs.290.00

Town Mouse and Country Mouse

Town Mouse and Country Mouse

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Wind Blown Kiri

Wind Blown Kiri

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Wrecking Ball

Wrecking Ball

Diary of a Wimpy Kid. Jeff Kinney..

Rs.875.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.400.00 Rs.500.00

අපේ ගම - Ape Gama

අපේ ගම - Ape Gama

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ තාත්තා පැංචා කාලේ - Ape Thaththa Pancha Kale

අපේ තාත්තා පැංචා කාලේ - Ape Thaththa Pancha Kale

Alexander Raskin විසින් රචිත When Daddy was a little Boy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulanand..

Rs.400.00 Rs.500.00

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

අමුතු සද්දයක් - Amuthu Saddayak

අමුතු සද්දයක් - Amuthu Saddayak

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 5..

Rs.184.00 Rs.230.00

අඹ වඳුරා - Amba Wandura

අඹ වඳුරා - Amba Wandura

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අරුම පුදුම ගාන්ධර්වයා - Aruma Puduma Gandharwaya

අරුම පුදුම ගාන්ධර්වයා - Aruma Puduma Gandharwaya

Jacob Ludwig Grimm සහ Wilhelm Kari Grimm විසින් රචිත The Wonderful Musician and More Fairy..

Rs.255.00 Rs.300.00

අලුත් අසල්වැසියෙක් ඇවිත් - Aluth Asalwesiyek Awith

අලුත් අසල්වැසියෙක් ඇවිත් - Aluth Asalwesiyek Awith

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

ආඩම්බර සමනලයා - Adambara Samanalaya

ආඩම්බර සමනලයා - Adambara Samanalaya

Sulochana Gimhani Imbulana - සුලෝචනා ගිම්හානි ඉඹුලාන..

Rs.180.00 Rs.200.00

ආදරණීය හංසයාණෙනි - Adaraneeya Hansayaneni

ආදරණීය හංසයාණෙනි - Adaraneeya Hansayaneni

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් - Ayubowan Ayubowan

ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් - Ayubowan Ayubowan

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 3..

Rs.184.00 Rs.230.00

ඉබි පැංචා - Ibi Pancha

ඉබි පැංචා - Ibi Pancha

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

උපන්දාසිට බාල විය - Upandasita Bala Viya

උපන්දාසිට බාල විය - Upandasita Bala Viya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - ලොකු අක්කා එලා  Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family කෘතියේ සිං..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - කල්පනාකාරී සාරාSydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Downtown කෘතියේ ..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - සිහින දකින චාලට්Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Uptown කෘතියේ ස..

Rs.296.00 Rs.370.00

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - පුංචි නංගී ගර්ටිSydney Taylor විසින් රචිත Ella of All of a Kind Family කෘතියේ ..

Rs.304.00 Rs.380.00

එමිලි - Emily

එමිලි - Emily

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 2 - Emily 2

එමිලි 2 - Emily 2

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 3 - Emily 3

එමිලි 3 - Emily 3

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 4 - Emily 4

එමිලි 4 - Emily 4

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.472.00 Rs.590.00

එමිලි 5 - Emily 5

එමිලි 5 - Emily 5

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 6 - Emily 6

එමිලි 6 - Emily 6

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 4..

Rs.160.00 Rs.200.00

කඳුළු ගඟ - Kandulu Ganga

කඳුළු ගඟ - Kandulu Ganga

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.144.00 Rs.160.00

කළු දිවයින - Kalu Divaina

කළු දිවයින - Kalu Divaina

ටින් ටින් ගේ වීරක්‍රියා සිංහල චිත්‍ර කතා Samantha Indeewara - සමන්ත ඉන්දීවර..

Rs.480.00 Rs.600.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Perfect Present කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. C..

Rs.540.00 Rs.600.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Farm Fiasco කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Cleme..

Rs.540.00 Rs.600.00

කාර් බබා - Car Baba

කාර් බබා - Car Baba

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.171.00 Rs.190.00

Showing 1 to 100 of 192 (2 Pages)