අධ්‍යාපනික - Educational

Refine Search


10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.230.00

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.340.00

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

Manjula Ganepola - මංජුල ගනේපොල..

Rs.750.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,950.00

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.530.00

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.390.00

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.360.00

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

7 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Sinhala Language Papers
8 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 Mathematics Papers

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 English Language Papers

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.350.00

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 History Papers

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.350.00

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Maths Papers

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.350.00

9 ශ්‍රේණිය සිංහල ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Sinhala Papers

9 ශ්‍රේණිය සිංහල ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Sinhala Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.350.00

Active English - Book 1

Active English - Book 1

D. H. Howe..

Rs.980.00

Active English - Book 2

Active English - Book 2

D. H. Howe..

Rs.950.00

Active English - Book 4

Active English - Book 4

D. H. Howe..

Rs.1,400.00

Active English - Book 5

Active English - Book 5

D. H. Howe..

Rs.1,400.00

Active English - Introductory Workbook
Elementary English Book 1
Elementary English Book 2
Elementary English Book 3
English Grammar and Exercises 1

English Grammar and Exercises 1

L. R. H. Chapman..

Rs.330.00

English Grammar and Exercises 2

English Grammar and Exercises 2

L. R. H. Chapman..

Rs.400.00

English Grammar and Exercises 3

English Grammar and Exercises 3

L. R. H. Chapman..

Rs.360.00

English Grammar and Exercises 4

English Grammar and Exercises 4

L. R. H. Chapman..

Rs.450.00

Enjoying Grammar 1

Enjoying Grammar 1

..

Rs.1,580.00

Essential English Grammar

Essential English Grammar

Raymond Murphy..

Rs.1,450.00

Essentials of Surgery

Essentials of Surgery

R. L. Spittel..

Rs.1,657.50 Rs.1,950.00

G.C.E O/L Past Papers - English

G.C.E O/L Past Papers - English

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව..

Rs.980.00

G.C.E O/L Past Papers - ICT

G.C.E O/L Past Papers - ICT

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය..

Rs.980.00

G.C.E O/L Past Papers - Mathematics

G.C.E O/L Past Papers - Mathematics

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර - ගණිතය..

Rs.980.00

G.C.E O/L Past Papers - Mathematics
G.C.E O/L Past Papers - Science

G.C.E O/L Past Papers - Science

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර - විද්‍යාව..

Rs.980.00

G.C.E O/L Past Papers - Sinhala Language and Literature

G.C.E O/L Past Papers - Sinhala Language and Literature

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය..

Rs.980.00

G.C.E. (O/L) Past Papers Science

G.C.E. (O/L) Past Papers Science

English Medium..

Rs.1,000.00

Grade 6 Health & Physical Education
Grade 6 Mathematics I

Grade 6 Mathematics I

..

Rs.650.00

Grade 6 Mathematics II

Grade 6 Mathematics II

..

Rs.650.00

Grade 6 Mathematics III
My First ABC

My First ABC

..

Rs.450.00

New Millennium English Workbook Grade 5

New Millennium English Workbook Grade 5

S. F. R. A. Cader..

Rs.760.00

New Millennium English Workbook Grade 6

New Millennium English Workbook Grade 6

S. F. R. A. Cader..

Rs.1,240.00

New Millennium English Workbook Grade 7

New Millennium English Workbook Grade 7

S. F. R. A. Cader..

Rs.1,750.00

New Millennium English Workbook Grade 8

New Millennium English Workbook Grade 8

S. F. R. A. Cader..

Rs.1,500.00

New Oxford Modern English Primer A
Oxford Reading Circle 1

Oxford Reading Circle 1

Nicholas Horsburgh..

Rs.1,380.00

Oxford Reading Circle 2

Oxford Reading Circle 2

Nicholas Horsburgh..

Rs.1,480.00

Oxford Reading Circle 4

Oxford Reading Circle 4

Nicholas Horsburgh..

Rs.1,580.00

Oxford Reading Circle 5

Oxford Reading Circle 5

Nicholas Horsburgh..

Rs.1,800.00

Oxford Reading Circle 6

Oxford Reading Circle 6

Nicholas Horsburgh..

Rs.1,800.00

Practical English 1

Practical English 1

Sucharitha Gamlath..

Rs.275.00

Practical English 2

Practical English 2

Sucharitha Gamlath..

Rs.225.00

Practical English 3

Practical English 3

Sucharitha Gamlath..

Rs.240.00 Rs.300.00

Showing 1 to 100 of 155 (2 Pages)