අධ්‍යාපනික - Educational

Refine Search


1 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි දෙමළ - Grade 1 Tamil
1 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 1 Mathematics

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 1 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

1 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 1 Paragraphs & Verses

1 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 1 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.500.00

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය - Grade 1 Environmental Studies
1 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 1 Buddhism
1 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 1 Sinhala

1 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 1 Sinhala

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

මාස්ටර් ගයිඩ්..

Rs.550.00

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.350.00

2 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 2 Paragraphs & Verses

2 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 2 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.250.00

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.230.00

2 ශ්‍රේණිය පරිසරය - Grade 2 Environmental Studies
2 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 2 Buddhism
2 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 2 Sinhala

2 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 2 Sinhala

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

3 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි දෙමළ - Grade 3 Tamil
3 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 3 Mathematics

3 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 3 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.450.00

3 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 3 Paragraphs & Verses

3 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 3 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.500.00

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

3 ශ්‍රේණිය පරිසරය - Grade 3 Environmental Studies
3 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 3 Buddhism
3 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 3 Sinhala

3 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 3 Sinhala

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

4 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි දෙමළ - Grade 4 Tamil
4 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 4 Mathematics

4 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 4 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.450.00

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.340.00

4 ශ්‍රේණිය පරිසරය  - Grade 4 Environment Studies
4 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 4 Buddhism
5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 5 Paragraphs & Verses

5 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 5 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.800.00

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

Manjula Ganepola - මංජුල ගනේපොල..

Rs.750.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,950.00

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.530.00

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.600.00

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.390.00

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.500.00

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.360.00

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

7 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Sinhala Language Papers
8 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 Mathematics Papers

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 English Language Papers

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.500.00

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 History Papers

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.500.00

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Maths Papers

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.500.00

9 ශ්‍රේණිය සිංහල ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Sinhala Papers

9 ශ්‍රේණිය සිංහල ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Sinhala Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.500.00

Active English - Book 1

Active English - Book 1

D. H. Howe..

Rs.980.00

Active English - Book 2

Active English - Book 2

D. H. Howe..

Rs.950.00

Active English - Book 4

Active English - Book 4

D. H. Howe..

Rs.1,400.00

Active English - Book 5

Active English - Book 5

D. H. Howe..

Rs.1,400.00

Showing 1 to 100 of 237 (3 Pages)