හෙන්රි රයිඩර් හැගාඩ් - Henry Rider Haggard

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

රයිඩර් හැගාඩ් ගේ "ඈ  හෙවත්  අයේෂා"  නමැති  ලෝ  පතළ  නවකතාවේ අනුබද්ධය ව..

Rs.432 Rs.480

ඈ හෙවත් අයේෂා 1 - Aea Hewath Ayesha 1

ඈ හෙවත් අයේෂා 1 - Aea Hewath Ayesha 1

Henry Rider Haggard විසින්  රචිත She කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. එච්. රයිඩර් හැගාඩ් ගේ ශ්‍රේෂ්..

Rs.405 Rs.450

ඈ හෙවත් අයේෂා 2 - Aea Hewath Ayesha 2

ඈ හෙවත් අයේෂා 2 - Aea Hewath Ayesha 2

Henry Rider Haggard විසින්  රචිත She කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. එච්. රයිඩර් හැගාඩ් ගේ ශ්‍රේෂ්..

Rs.405 Rs.450

බැබිලෝනියාවේ කුමරිය මයිරා - Babyloniawe Kumariya Mira

බැබිලෝනියාවේ කුමරිය මයිරා - Babyloniawe Kumariya Mira

වරක් ඊජිප්තුව පාලනය  කළ පාරාවෝ ඇප්රිස්ට  දාව ග්‍රීක ජාතික බිරියක  ගෙන් උපන් රැමෝස් ගේ..

Rs.630 Rs.700

හියු-හියු හෙවත් රකුසා - Hue-Hue Hewath Rakusa

හියු-හියු හෙවත් රකුසා - Hue-Hue Hewath Rakusa

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Hue-Hue; The Monster කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. දඩයක්කා..

Rs.540 Rs.600

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)